Luxury Resorts Around Bangalore - Upto 70% Off
31 Ratings
Superb 31 Ratings
4.0
01
31 Ratings Ratings
Resort in the middle of lush greenery
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹15,999 ₹12,899
57 Ratings
Excellent 57 Ratings
5.0
02
57 Ratings Ratings
Front view of the Resort
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹22,999 ₹17,499
55 Ratings
Excellent 55 Ratings
5.0
03
55 Ratings Ratings
Mu611h5i5rcfzacntbw9nqnv0gms 1596820517 serai kabini
 • 2D/1N
 • Kabini
 • 2D/1N
₹22,471 ₹13,800
102 Ratings
Excellent 102 Ratings
5.0
04
102 Ratings Ratings
A luxury stay amid lush green plantations
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹8,999 ₹6,299
60 Ratings
Excellent 60 Ratings
5.0
05
60 Ratings Ratings
6ndyia4927iw1m59nkdgx0y4sl1y 1596288120 thumb
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹8,999 ₹5,199
38 Ratings
Superb 38 Ratings
4.0
06
38 Ratings Ratings
Nhrpeplxvamvu0im2071dl4af1y4 1590029398 34561410
 • 2D/1N
 • Bandipur
 • 2D/1N
₹16,999 ₹13,599
131 Ratings
Excellent 131 Ratings
5.0
07
131 Ratings Ratings
Lszor6348i2fken44lzibphurm3n 1596870672 178799796
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹13,099 ₹8,800
62 Ratings
Excellent 62 Ratings
5.0
08
62 Ratings Ratings
A7jtau7beyj5gahyrl6imp6v85o7 1596286783 thumb
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹8,799 ₹7,700
94 Ratings
Excellent 94 Ratings
5.0
09
94 Ratings Ratings
Izg07vqbq05mg0ab9qr1forjsfn7 1596726956 256056271
 • 2D/1N
 • Kabini
 • 2D/1N
₹19,999 ₹16,999
98 Ratings
Excellent 98 Ratings
5.0
10
98 Ratings Ratings
A treetop cottage in the lap of nature
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹17,999 ₹12,999
49 Ratings
Excellent 49 Ratings
5.0
11
49 Ratings Ratings
Ugn429y27wecb7ib5s0sevy0l8al 1596514576 thumbnail windflower bandipur
 • 2D/1N
 • Bandipur
 • 2D/1N
₹13,999 ₹10,399
49 Ratings
Excellent 49 Ratings
5.0
12
49 Ratings Ratings
O6dgw3o8f68jpl8q2gu0qm8m4ggn 1589548954 30f314ad651d41d9ea9f2efc86a3f1e4
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹12,993 ₹9,399
29 Ratings
Superb 29 Ratings
4.0
13
29 Ratings Ratings
7ze0rr492t8xlkzw6h3yl4t41mha 1600349430 f6627f639a1881f9f375a8260405ea40
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹8,999 ₹6,500
31 Ratings
Superb 31 Ratings
4.0
14
31 Ratings Ratings
Xximg58u4r7hfz15i0x59vj7qccr 1590064046 honeydew6  copy
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹6,799 ₹4,500
71 Ratings
Excellent 71 Ratings
5.0
15
71 Ratings Ratings
D553uupr2evyyu3fk2he1ponnu9q 1571483322 46267819
 • 2D/1N
 • Kabini
 • 2D/1N
₹17,999 ₹12,499
29 Ratings
Superb 29 Ratings
4.0
16
29 Ratings Ratings
O1m2ull7hq3z7klu9gyocx5epf53 1590066470 resort
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹17,899 ₹14,499
31 Ratings
Excellent 31 Ratings
5.0
17
31 Ratings Ratings
4g4wdwcvl87pdpyl9nliph3kwl0i samrudhi%20gokarna4
 • 2D/1N
 • Gokarna
 • 2D/1N
₹4,900 ₹3,300
29 Ratings
Superb 29 Ratings
4.0
18
29 Ratings Ratings
Exterior View of the Resort
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹24,999 ₹18,599
40 Ratings
Superb 40 Ratings
4.0
19
40 Ratings Ratings
Swcrvq7kb258m1accbzdgt046jw4 java12
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹17,599 ₹13,499
39 Ratings
Superb 39 Ratings
4.0
20
39 Ratings Ratings
3ez3jyqmf3wwii4qjw8ha2i36fmz 1591849646 241595690
 • 2D/1N
 • Gokarna
 • 2D/1N
₹5,500 ₹4,800
26 Ratings
Superb 26 Ratings
4.0
21
26 Ratings Ratings
9k37dps9mpottspiooqt992nxgjk 1589982472 thumbnail
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹7,499 ₹5,499
156 Ratings
Superb 156 Ratings
4.0
22
156 Ratings Ratings
0hwgaz4ecz7azojj91vinrky27ap 1595857234 shilahandara
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹8,320 ₹5,099
83 Ratings
Superb 83 Ratings
4.0
23
83 Ratings Ratings
Adn1az01xvbeam8pc0qedviomby2 1596285070 thumb
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹7,000 ₹4,999
48 Ratings
Excellent 48 Ratings
5.0
24
48 Ratings Ratings
I36e0aoftm6ipvnsxw3azx5351ay 1596540449 vythiri 2
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹19,000 ₹11,999
87 Ratings
Excellent 87 Ratings
5.0
25
87 Ratings Ratings
Exterior view of the Resort
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹22,999 ₹18,999
37 Ratings
Very Good 37 Ratings
3.0
26
37 Ratings Ratings
Windflower Prakruthi Resort, Bangalore | Book @flat 12% off
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹4,999 ₹4,399
83 Ratings
Excellent 83 Ratings
5.0
27
83 Ratings Ratings
Fllwac2upgvumwnqrq51knnd5c4n 1596199342 windi 1
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹9,800 ₹8,129
95 Ratings
Excellent 95 Ratings
5.0
28
95 Ratings Ratings
27ph9gkx5imj2qa151c5nl5f6l6i 1596814083 1596615917 1596279281 181089746.jpg.jpg
 • 2D/1N
 • Bangalore
 • 2D/1N
₹6,491 ₹4,899
35 Ratings
Superb 35 Ratings
4.0
29
35 Ratings Ratings
He1yati0dcpaoqp5v99lze66auar 1599468080 peepal15
 • 2D/1N
 • Kabini
 • 2D/1N
₹16,500 ₹12,000
61 Ratings
Excellent 61 Ratings
5.0
30
61 Ratings Ratings
Xbb1f1mi1hvaaea1mtj0tv41gp2r 1596200405 174525223thumb
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹8,000 ₹7,000
105 Ratings
Excellent 105 Ratings
5.0
31
105 Ratings Ratings
Ntrle7ggvu9jaai0f2vemnoo5xd0 1596281789 thumb
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹6,900 ₹5,735
64 Ratings
Excellent 64 Ratings
5.0
32
64 Ratings Ratings
0qjnb7stxj49ib6yltt6nxcsja68 1593754509 gallery 18
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹13,024 ₹4,800
64 Ratings
Excellent 64 Ratings
5.0
33
64 Ratings Ratings
D9tkjq5xy1crndp3yd5b2ket1ed1 1596018240 exterior mng
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹10,500 ₹7,250
76 Ratings
Excellent 76 Ratings
5.0
34
76 Ratings Ratings
Gj79uuzli9waiqn34jspesgcn1pq 1592398401 ebf3942a
 • 2D/1N
 • Coorg
 • 2D/1N
₹9,400 ₹5,199
47 Ratings
Excellent 47 Ratings
5.0
35
47 Ratings Ratings
Outside view of the resort
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹11,500 ₹6,500
77 Ratings
Superb 77 Ratings
4.0
36
77 Ratings Ratings
062uwdnjo6orwsnxnljcugbykjj7 1596536221 183206622
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹9,000 ₹6,800
75 Ratings
Excellent 75 Ratings
5.0
37
75 Ratings Ratings
Ffvslqx3sspx9azdia99q5ksvy6w 1596558673 12466009 1058122114239708 8514921776981644246 o
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹12,899 ₹8,875
60 Ratings
Excellent 60 Ratings
5.0
38
60 Ratings Ratings
B8j2ecv63b232198bt9z6zigh99m 1590725664 mai 17
 • 2D/1N
 • Pondicherry
 • 2D/1N
₹3,800 ₹3,000
62 Ratings
Excellent 62 Ratings
5.0
39
62 Ratings Ratings
Zte883vzpwk9k3mjlql9zzi9r2fn 1596718010 229001409
 • 2D/1N
 • Pondicherry
 • 2D/1N
₹7,200 ₹6,000
26 Ratings
Superb 26 Ratings
4.0
40
26 Ratings Ratings
2wyk26nb3k6m2ofsxunu78nszvph 1599112952 1596276787 thumbnail.jpg
 • 2D/1N
 • Kabini
 • 2D/1N
₹16,299 ₹13,299
58 Ratings
Excellent 58 Ratings
5.0
41
58 Ratings Ratings
Hdfrd6ti8q95gn7pd7xc1w8tip7n 1596124359 16
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹9,000 ₹7,000
60 Ratings
Excellent 60 Ratings
5.0
42
60 Ratings Ratings
Xbgrmn6gzplglwlpicr64wvblx98 f929d9866cd811ea9d7a0242ac110004
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹7,599 ₹5,599
49 Ratings
Excellent 49 Ratings
5.0
43
49 Ratings Ratings
56e8n1r5akpqmd2popgely9co7oj 1596283787 thumb
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹8,900 ₹4,499
57 Ratings
Excellent 57 Ratings
5.0
44
57 Ratings Ratings
M5hzl9sfo3do23gn7qq98j0gla5e 104300123
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹9,202 ₹6,354
46 Ratings
Excellent 46 Ratings
5.0
45
46 Ratings Ratings
4qzlpzlj06yovaszuvezzha3hxti 1590576676 240368711
 • 2D/1N
 • Chikmagalur
 • 2D/1N
₹8,834 ₹5,999
62 Ratings
Excellent 62 Ratings
5.0
46
62 Ratings Ratings
Fragnant Nature, Munnar
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹8,299 ₹6,500
46 Ratings
Excellent 46 Ratings
5.0
47
46 Ratings Ratings
G8zocg1a934s1ix14qrdn2rd08i6 1596095484 aarayal 2
 • 2D/1N
 • Wayanad
 • 2D/1N
₹10,599 ₹7,999
64 Ratings
Excellent 64 Ratings
5.0
48
64 Ratings Ratings
8p9lhr1mh12b8zzqq52sqo6l2egp 1596821096 1596717298 171882184.jpg
 • 2D/1N
 • Pondicherry
 • 2D/1N
₹11,444 ₹7,600
70 Ratings
Excellent 70 Ratings
5.0
49
70 Ratings Ratings
9wn5irs97y1t1m84c3b3rd6cj2ws 1596012634 90389577
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹7,299 ₹6,799
59 Ratings
Excellent 59 Ratings
5.0
50
59 Ratings Ratings
4w21kicy60oyitbgrwbk3ipr9kt7 dsc00478 scaled
 • 2D/1N
 • Munnar
 • 2D/1N
₹14,200 ₹12,200