Stok Kangri, Ladakh: How To Reach, Best Time & Tips