Sapt Rishi Ashram, Haridwar: How To Reach, Best Time & Tips