Peng Teng Tso Lake, Tawang: How To Reach, Best Time & Tips