Loh Samah Bay, Krabi: How To Reach, Best Time & Tips